Om kroniske smerter

Kvalitetssikring

Hvordan vurderes kvaliteten af behandling


Maj 24, 2023 / Thomas Dahl Nielsen


Som kroniske smertepatient er der en væsentlig grund til varsom navigation i behandlingstilbud. Der et forståeligt incitament til at afprøver samtlige behandlinger, som tilbyder en mulighed for lindring. Ligeledes har behandleren typisk et stort incitament til at afhjælpe patienter med smertesymptomer. Tilsammen øger det risikoen for, at der genenmføres behandling, som ikke er indiceret eller korrekt appliceret.

Hos SONIK følger vi op på samtlige behandlinger vi foretager. Dvs. at vi tager kontakt til alle behandlede patienter for at indhente informationer om virkning og bivirkninger. Kun på denne måde kan man sikre, at behandlingen har den effekt, som er hensigten. Opfølgningen er den eneste måde at korrigere forståelsen af behandlingerne, således at behandlingssvigt samt effekt-variationer og -succes forståes i den rette sammenhæng.

I det følgende vil vil fremlægge de forhold, som man skal være opmærksom på, hvis man gennemgår behandlinger med cryoneurolyse og botulinumtoksin-injektion.

Cryoneurolyse
Den cellemæssige forandring, dvs. konsekvensen, ved frysning af en nerve under -20 grader er videnskabligt velbeskrevet. Det betyder, at svigtende effekt af cryoneurolyse, primært kan skyldes to forhold:

1) Den, eller de, smertegivende nerver er ikke korrekt identificeret:
Resultatet af cryoneurolyse bliver aldrig bedre end den smertereduktion, som opnås ved den diagnostiske blokade med lokalbedøvelse. Hvis smerten ikke ophører ved den diagnostiske blokade, så er der sandsynligvis andre nerver eller nervegrene involveret end de, som er blokeret. En kvalificeret kortlægning af involverede nerver, på baggrund af intensiv erfaring med ultralydsvisualisering af nerve og nerveforgreninger, er afgørende.

2) Frysningen af samtlige nervefibre har været utilstrækkelig:
Ved utilstrækkelig frysning af nervefibre, opnås ikke destruktion af nervefibrene (axotnotmesis) men i stedet en midlertidig ‘lammelse’ (neuropraxi) af nervefibrene. Dette medfører en korterevarende oplevelse af smertefrihed, typisk 2-8 dage, indtil nervefibrene restituerer, hvorefter smerterne recidiverer.
Det er vigtigt at understrege, at dette er ikke en succesfuld behandling. Kortvarig smertefrihed efter cryoneurolyse er et behandlingssvigt, forårsaget af utilstrækkelig cryoneurolyse.

Injektion af botulinumtoksin omkring nerven
Brugen af botulinumtoksin til behandling af neuropatiske smerter er eksperimentel. Der findes for nuværende ingen videnskablige lodtrækningsundersøgelser til dokumentation af effekten.
SONIK’s opgørelser over gennemførte behandlinger og opfølgninger viser at mere end 50% angiver betydelig smertereduktion, hvilket vil sige smertereduktion til et niveau, hvor smerterne angives som acceptable uden yderligere behandlinger.
Dvs. at nogen grad af persisterende smerter efter behandling ikke er ensbetydende med behandlingssvigt. Det afgørende er, om smertereduktionen opleves som betydende.
SONIK’s resultater er, som nævnt, udelukkende kliniske observationer, og ikke videnskabelige undersøgelser. En væsentlig grad af placebo-effekt kan ikke udelukkes.
Resultater er i stemmer overens med eksisterende beskrivelser, hvor botulinumtoksin injiceres under huden med multiple stik i de smertegivende områder. Denne ‘blinde’ metode, uden ultralydsvejledt visualisering af de relevante nerver, udføres ikke hos SONIK.Relaterede emner


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.